11 jun. 2017

09/11/2016 Casa de les Quatre Estacions

"Típico ejemplo de edificio de finales del siglo XVIII, de planta baja y cuatro pisos, con portales de arco escarzano y balcones con barandilla de hierro y losa de cerámica. Los esgrafiados, de motivo campesino y floral, representando las cuatro estaciones, son obra del 1779 y se encuentran muy dañados."

Ver: http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1259
Carrer Sant Pere Més Alt, 18 - Mare de Déu del Pilar, 28Gracias a Xavier Simón por sus comentarios y fotos:
"Es tracta de la clàssica casa barroca construïda agrupant diverses parcel·les medievals i aprofitant part de les cases artesanes preexistents. En el moment de creixement de la finca (1779, segons inscripció existent a la façana), es va unificar la façana de l'edifici resultant amb un revestiment d'esgrafiats figuratius. A nivell del principal i en la façana de Sant Pere Mes Alt es representen quatre grups d'infants en el que uns teixeixen garlandes de flors mentre d'altres apilonen garbes de blat, torren castanyes i cullen gotims de raïm, fent al·legoria a les quatre estacions de l'any. A la façana de Mare de Deu del Pilar hi ha altres al·legories que fan referència a la geografia i la música.
La decoració esgrafiada dels pisos superiors representa elements escultòrics i ornamentals, com ara busts sobre peanyes, gerros de flors, garlandes,.... .
Els esgrafiats superiors es van refer en algun moment donat, desconeixent si s'han substituït o simplement s'han sobreposat. Els esgrafiats originals que encara romanen a la façana són perfectament recuperables mitjançant un adient procés de restauració. Quan es tracta d'esgrafiat figuratiu el més important és que el dibuix estigui íntegre, ja que les parts perdudes de les que no es té informació difícilment es podran recuperar."

"Se trata de la clásica casa barroca construida agrupando varias parcelas medievales y aprovechando parte de las casas artesanas preexistentes. En el momento de crecimiento de la finca (1779, según inscripción existente en la fachada), se unificó la fachada del edificio resultante con un revestimiento de esgrafiados figurativos. A nivel del principal y en la fachada de Sant Pere Mes Alt se representan cuatro grupos de niños en el que unos tejen guirnaldas de flores mientras otros apilan gavillas de trigo, tuestan castañas y cosechan racimos de uva, haciendo alegoría a las cuatro estaciones del año. en la fachada de Verge del Pilar hay otras alegorías que hacen referencia a la geografía y la música.La decoración esgrafiada de los pisos superiores representa elementos escultóricos y ornamentales, tales como bustos sobre peanas, jarrones de flores, guirnaldas, .....Los esgrafiados superiores se rehicieron en algún momento dado, desconociendo si se han sustituido o simplemente se han sobrepuesto. Los esgrafiados originales que aún permanecen en la fachada son perfectamente recuperables mediante un adecuado proceso de restauración. Cuando se trata de esgrafiado figurativo lo más importante es que el dibujo esté íntegro, ya que las partes perdidas de las que no se tiene información difícilmente se podrán recuperar. "Xavier Simón "A tall d'exemple es mostra la façana del carrer Boqueria, 8 que estava en un estat similar i que es va restaurar al 2010 amb un resultat magnífic"

"A modo de ejemplo se muestra la fachada de la calle Boqueria, 8 que estaba en un estado similar y que se restauró en 2010 con un resultado magnífico"
 


Xavier Simón "Adjunto més fotografies de l'esgrafiat a la façana de Mare de Deu del Pilar, amb la llum rasant, que és quan s'aprecien millor els esgrafiats"

"Adjunto más fotografías del esgrafiado en la fachada de Virgen del Pilar, con la luz rasante, que es cuando se aprecian mejor los esgrafiados" 

Xavier Simón " I una altra on es pot apreciar la diferència de qualitat, tant del dibuix com de l'execució, entre els esgrafiats originals i els refets. Confiem en que els originals estiguin a sota dels nous "

"Y otra donde se puede apreciar la diferencia de calidad, tanto del dibujo como de la ejecución, entre los esgrafiados originales y los repuestos. Confiamos en que los originales estén debajo de los nuevos"

   

No hay comentarios:

Publicar un comentario